top of page

Tim

Abbott

Championship Position

158

Gender Position

90

Best 4 Points

56.99

Points

5K

24:13

2024-01-27

shrewsbury parkrun #410

MV45

56.99

10K

MV45

Half Marathon

MV45

Full Marathon

MV45

Cross Country

MV45

2M timetrial

MV45

Severn Bridges

bottom of page