top of page

Max

Birchwood

Championship Position

98

Gender Position

63

Best 4 Points

65.82

Points

5K

26:21

2023-11-18

shrewsbury parkrun #401

MV65

65.82

10K

MV65

Half Marathon

MV65

Full Marathon

MV65

Cross Country

MV65

2M timetrial

MV65

Severn Bridges

bottom of page