top of page

Joel

Bishton

Championship Position

88

Gender Position

55

Best 4 Points

135.17

Points

5K

19:10

28/04/2024

shrewsbury parkrun #423

MV35

66.96

10K

00:39:36

07/07/2024

shrewsbury

MV35

68.22

Half Marathon

MV35

Full Marathon

MV35

Cross Country

MV35

2M timetrial

MV35

Severn Bridges

bottom of page