top of page

Matt

Clegg

Championship Position

245

Gender Position

130

Best 4 Points

56.77

Points

5K

MV45

10K

00:52:18

07/07/2024

shrewsbury

MV45

56.77

Half Marathon

MV45

Full Marathon

MV45

Cross Country

MV45

2M timetrial

MV45

Severn Bridges

bottom of page