top of page

Elliott

Davies

Championship Position

199

Gender Position

110

Best 4 Points

52.15

Points

5K

26:14

2024-02-03

shrewsbury parkrun #411

MV40

52.15

10K

MV40

Half Marathon

MV40

Full Marathon

MV40

Cross Country

MV40

2M timetrial

MV40

Severn Bridges

bottom of page