top of page

Glenn

Francke

Championship Position

304

Gender Position

143

Best 4 Points

33.19

Points

5K

00:51:10

2024-04-28

shrewsbury parkrun #423

MV65

33.19

10K

MV65

Half Marathon

MV65

Full Marathon

MV65

Cross Country

MV65

2M timetrial

MV65

Severn Bridges

bottom of page