top of page

Sam

Ostermeyer

Championship Position

42

Gender Position

31

Best 4 Points

139.37

Points

5K

19:26

2024-01-20

shrewsbury parkrun #409

MV35

66.96

10K

00:37:53

2023-10-12

Telford

MV35

72.41

Half Marathon

MV35

Full Marathon

MV35

Cross Country

MV35

2M timetrial

MV35

Severn Bridges

bottom of page