top of page

Martin

Ottey

Championship Position

233

Gender Position

120

Best 4 Points

53.79

Points

5K

00:35:13

2024-04-13

shrewsbury parkrun #421

MV75

53.79

10K

MV75

Half Marathon

MV75

Full Marathon

MV75

Cross Country

MV75

2M timetrial

MV75

Severn Bridges

bottom of page