top of page

John

Pountney

Championship Position

127

Gender Position

74

Best 4 Points

60.62

Points

5K

24:40

2023-12-23

shrewsbury parkrun #406

MV50

60.62

10K

MV50

Half Marathon

MV50

Full Marathon

MV50

Cross Country

MV50

2M timetrial

MV50

Severn Bridges

bottom of page