top of page

Nick

Smith

Championship Position

115

Gender Position

69

Best 4 Points

123.05

Points

5K

21:53

11/07/2024

Night of the 5K PBs

MV40

62.52

10K

00:47:30

07/07/2024

shrewsbury

MV40

60.53

Half Marathon

MV40

Full Marathon

MV40

Cross Country

MV40

2M timetrial

MV40

Severn Bridges

bottom of page