top of page

Andrew

Thomas

Championship Position

265

Gender Position

141

Best 4 Points

54.02

Points

5K

MV35

10K

00:51:11

07/07/2024

shrewsbury

MV35

54.02

Half Marathon

MV35

Full Marathon

MV35

Cross Country

MV35

2M timetrial

MV35

Severn Bridges

bottom of page