top of page

David

Webb

Championship Position

136

Gender Position

80

Best 4 Points

106.09

Points

5K

28:26

22/05/2024

Phoenix Flyer

MV60

57.93

10K

01:10:31

12/05/2024

Market Drayton

MV60

48.16

Half Marathon

MV60

Full Marathon

MV60

Cross Country

MV60

2M timetrial

MV60

Severn Bridges

bottom of page