top of page

Tony

Welsby

Championship Position

270

Gender Position

132

Best 4 Points

45.35

Points

5K

MV70

10K

01:20:27

12/05/2024

Market Drayton

MV70

45.35

Half Marathon

MV70

Full Marathon

MV70

Cross Country

MV70

2M timetrial

MV70

Severn Bridges

bottom of page