top of page

Tim

Abbott

Championship Position

261

Gender Position

137

Best 4 Points

54.49

Points

5K

00:24:28

25 February 2023

shrewsbury parkrun #369

MV40

54.49

10K

MV40

Half Marathon

MV40

Full Marathon

MV40

Cross Country

MV40

2M timetrial

MV40

Severn Bridges

bottom of page