top of page

Nicholas

Edwards

Championship Position

282

Gender Position

145

Best 4 Points

50.72

Points

5K

MV40

10K

MV40

Half Marathon

02:00:35

8 October 2023

Shrewsbury

MV40

50.72

Full Marathon

MV40

Cross Country

MV40

2M timetrial

MV40

Severn Bridges

bottom of page