top of page

Mark

Perez

Championship Position

281

Gender Position

144

Best 4 Points

51.04

Points

5K

00:27:00

11 February 2023

shrewsbury parkrun #367

MV45

51.04

10K

MV45

Half Marathon

MV45

Full Marathon

MV45

Cross Country

MV45

2M timetrial

MV45

Severn Bridges

bottom of page