top of page

David

Webb

Championship Position

151

Gender Position

85

Best 4 Points

115.58

Points

5K

00:26:55

17 May 2023

Phoenix Flyer

MV60

58.84

10K

00:57:52

7 May 2023

Market Drayton

MV60

56.74

Half Marathon

MV60

Full Marathon

MV60

Cross Country

MV60

2M timetrial

MV60

Severn Bridges

bottom of page